ไอร์แลนด์

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าไอร์แลนด์

รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์

           ประเทศไอร์แลนด์เป็นดินแดนที่หลายๆคนใฝ่ฝันจะไปเยือน เพราะมีความพร้อมทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆและเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในระดับต้นๆของโลกที่มีการขอวีซ่ากับทางสถานทูตค่อนข้างยากมากพอสมควร การทำวีซ่านั้นคุณสามารถยื่นเรื่องเองได้ที่สถานทูตไอร์แลนด์แต่เมื่อคุณไม่ต้องการยุ่งยากกับขั้นตอนต่างๆ คุณสามารถเลือกใช้บริษัทรับทำวีซ่าไอร์แลนด์ได้เพื่อให้คุณมีความสะดวกสบายมากขึ้น

รับทำวีซ่าไอร์แลนด์ หัวข้อ

รับทำวีซ่าไอร์แลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวไอร์แลนด์

           บริการรับทำวีซ่าไอร์แลนด์มีหลายบริษัท  Great Visa ของทางเราก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกให้คุณได้ใช้บริการและทางเรามีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความชำนาญ ลูกค้าหลายๆท่านไว้ว่างใจการทำงานของเรา เพราะเมื่อใช้บริการรับทำวีซ่าไอร์แลนด์กับเราโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่านั้นมีสูง  เอกสารต่างๆทีมงานจะเป็นผู้จัดเตรียมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย และจัดการกรอกวีซ่าแทนคุณ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องขอวีซ่าไอร์แลนด์กับทางสถานทูต   เอกสารที่สำคัญต่างๆคุณต้องเตรียมพร้อมและเช็ควันหมดอายุให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความผิดพลาดและล่าใช้ในการดำเนินการ เพราะจะทำให้การเดินทางของคุณเกิดความคาดเคลื่อนตามได้

           ขั้นตอนการเตรียมการเดินทางของคุณจะง่ายมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าไอร์แลนด์กับบริษัทรับทำวีซ่าของGreat Visa ด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพมีความชำนาญในการยื่นของวีซ่า มีทักษะการตรวจสอบเอกสารให้ครบและถูกต้องก่อนจะส่งดำเนินการขอวีซ่ากับทางสถานทูตไอร์แลนด์ ทั้งยังให้คำแนะนำแก่คุณในเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไอร์แลนด์ได้ และการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์จริงกับทางสถานทูตเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คุณ แล้ววีซ่าของคุณได้มีสิทธิได้รับการอนุมัติสูงขึ้น สำหรับระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่านั้นไม่เกิน 30 วันหรืออาจจะเร็วกว่านั้น และที่สำคัญคือคุณต้องเป็นผู้ที่ทางไอร์แลนด์ห้ามเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด  และในการทำวีซ่านั้นมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายคือเป็นค่าธรรมเนียมของทางสถานทูต และค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า โดยอัตราค่าบริการค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 2,800.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 4,500.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต ระยะเวลาพิจารณา 8 สัปดาห์

เอกสารยื่น วีซ่าไอร์แลนด์

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
• หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
• จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด 

         บริการรับทำวีซ่าไอร์แลนด์ของบริษัทเราไม่เคยทำให้ลูกค้าผิดหวัง เพราะมีการดำเนินการอย่างมืออาชีพ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายๆท่าน การเดินทางของคุณจะเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อวีซ่าผ่านและสามารถเดินทางเข้าไอร์แลนด์ได้  เมื่อนึกจะเดินทางเรื่องวีซ่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เราคุณจะอุ่นใจ

รับทำวีซ่าไอร์แลนด์ ประเทศรับทำวีซ่าไอร์แลนด์-สถานที่สำคัญ