แผนที่

ID Line: visa.tour

แผนที่มา ตึกจามจุรี สแควร์ 1

แผนที่รับทำวีซ่า 02

Great Visa ภายใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัดทามาญ้า ได้จัดตั้งขึ้น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 เลขทะเบียน 0103549027728

เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร

ข้อมูลบริษัท

  • ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่า
  • ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0103549027728 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 3032308748 ออกโดยกรมสรรพากร
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ ..........ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
  • ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ........... ออกโดยกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

319 ตึกจามจุรี สแควร์ ชั้น24 ห้อง048 ใกล้BTSสามย่าน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330