เยอรมัน

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าเยอรมัน

รับทำวีซ่า เยอรมัน

            การทำวีซ่านั้นในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป ความยากง่ายก็ต่างกัน สำหรับประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ทำวีซ่าไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป ทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีวงเงินพร้อมมีความเคลื่อนไหวบัญชีอย่างมีความต่อเนื่อง และไม่เป็นผู้ที่ต้องคดีใดๆอยู่ การทำวีซ่าของท่านก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ท่านสามารถเดินทางไปทำวีซ่าเองได้ที่สถานทูตเยอรมัน แต่จะสะดวกกว่าและง่ายมากยิ่งขึ้นในการทำวีซ่าเมื่อเลือกใช้บริการบริษัทที่รับทำวีซ่าเยอรมัน ท่านสามารถเอาเวลาไปเตรียมตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

รับทำวีซ่าเยอรมัน หัวข้อ

รับทำวีซ่าเยอรมัน

วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน

           เราเป็นอีกบริษัทที่รับทำวีซ่าเยอรมันที่ลูกค้าเลือกใช้บริการมานาน เรามีทีมงานคุณภาพที่ทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ หรืออื่นๆก็สามารถทำได้ ท่านจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อให้เราเป็นตัวแทนยื่นวีซ่าแทน ความผิดพลาดในส่วนของเอกสารจะถูกต้องและมีโอกาสที่จะผ่านวีซ่านั้นมีสูงถึง 99% กว่าการไปยื่นวีซ่าและยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเร็วกว่ากันอีกด้วย

           ทีมงานเรายังช่วยให้คำแนะนำการทำวีซ่าของประเทศอื่นๆได้ รวมทั้งการเดินทางรายละเอียดต่างๆการเตรียมตัวในการเข้าสอบสัมภาษณ์กับทางสถานทูต ทางเราขอการันตีความประทับใจ ในส่วนของค่าธรรมเนียมในการวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเยอรมันเป็นผู้กำหนด  เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการทำวีซ่าเยอรมันคือสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ภายใน 90 วันอีกด้วย ไม่ต้องทำวีซ่าหลายๆครั้ง

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 2,400.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

 

เอกสารยื่น วีซ่าเยอรมัน

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
• จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษต้องระบุวันเริ่มงาน เงินเดือน และวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศเยอรมัน
• จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร ( Bank Account Information Summary )Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
• หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน
• สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า Statement (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่าเยอรมัน ประเทศ

 

วีซ่าธุรกิจ เยอรมัน

- สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง : หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างที่ระบุตำแหน่ง จำนวนปีการทำงาน และเงินเดือน
- สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ :หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝาก ที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย ทั้งของบริษัทและของตัวท่านเองรวมทั้งหนังสือที่หัวกระดาษ มีโลโก้ของบริษัทและมีเนื้อหาระบุว่าดำเนินธุรกิจประเภทไหนและมีจุดประสงค์ อย่างไรในการเดินทาง

 

รับทำวีซ่าเยอรมัน ปราสาท