เดนมาร์ก

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าเดนมาร์ก

รับทำวีซ่า เดนมาร์ก

          เดนมาร์กได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีฟาร์มโคนมของชาวไวกิ้งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และมีอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย การจะเข้าประเทศเดนมาร์กได้นั้นมีขึ้นตอนที่ไม่ยาก เพียงแค่มีวีซ่าเดนมาร์กที่ถูกต้องเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าไปได้แล้ว  แต่การทำวีซ่านั้นหลายคนอาจจะไม่มีเวลา หรือคิดไม่ออกว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  มีตัวแทนรับทำวีซ่าเดนมาร์กให้เลือกใช้บริการมากมาย

รับทำวีซ่าเดนมาร์ก หัวข้อ

วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก (วีซ่าเชงเก้น)

รับทำวีซ่าเดนมาร์ก

         เราเป็นหนึ่งในตัวแทนรับทำวีซ่าเดนมาร์กที่พร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ ที่มีทีมงานรับทำวีซ่าเดนมาร์กอย่างเป็นมืออาชีพ  สามารถเป็นตัวแทนยื่นวีซ่าที่ถูกต้องแน่นอนทั้งนี้ยังสามารถให้คำปรึกษาเรื่องการทำวีซ่าประเทศต่างๆได้อีกด้วย หรือจะเป็นแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเดนมาร์กเพื่อให้ท่านมีความรู้และความพร้อมในเบื้องต้น   ไม่ว่าจะไม่เคยทำวีซ่ามาก่อนหรือจะเป็นการเดินทางครั้งแรกก็จะไม่มีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการทำวีซ่า เมื่อใช้บริการกับเรา

         ที่สำคัญไม่ควรลืมเช็ควันหมดอายุของหนังสือเดินทาง และจัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆที่ต้องใช้ประกอบการยื่นวีซ่า ไม่ว่าจะเป็น หนังสือรับรองเงินเดือน รับรองอาชีพการงาน เป็นต้น  จากนั้นเป็นหน้าที่ของทีมงานจะทำการตรวจความถูกต้องและกรอกวีซ่าและใบตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะนำส่งยื่นแก่ทางสถานทูตเดนมาร์กเป็นลำดับต่อไป  แน่นอนว่าวีซ่าของท่านมีโอกาสได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูตถึง 99% ยกเว้นเป็นผู้ที่ต้องคดีต่างๆหรือถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศเป็นต้น

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 4,800.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 3,000.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

เอกสารยื่น วีซ่าเดนมาร์ก

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวหรือสีอ่อน
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
• หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
• จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่าเดนมาร์ก สัญลักษณ์

         บริการรับทำวีซ่าเดนมาร์กของเราไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวัง  และการยื่นวีซ่านั้นใช้เวลาน้อยกว่าการที่ลูกค้าดำเนินการเอง  เมื่อได้รับวีซ่าเดนมาร์กแล้วการเดินทางของท่านสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขอให้สนุกกับการเดินทาง

รับทำวีซ่าเดนมาร์ก

         ทั้งนี้นอกจากทางทีมงานจะรับทำวีซ่าเดนมาร์กแล้วยังสามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าได้  ทั้งเรื่องการยื่นวีซ่าแต่ละประเภท หรือจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเตรียมสัมภาษณ์กับทางสถานทูตเดนมาร์ก เพื่อเสริมให้มีกำลังใจลดอาการตื่นเต้นในการสัมภาษณ์  สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า วีซ่าเดนมาร์กจะได้มาแน่นอนเมื่อเลือกบริการเรา การเดินทางจะเป็นไปตามกำหนดการของคุณด้วยดี