เช็ก

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าเซ็ก

รับทำวีซ่า เช็ก

            ประเทศสาธารณรัฐเช็กนั้นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วและเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก้น ที่ทำวีซ่าเชงเก้น เพียงครั้งเดียวแต่สามารถเดินทางไปทุกประเทศในเชงเก้นได้ภายในระยะเวลา 90 วัน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ผู้คนเดินทางเข้า-ออกอยู่ตลอดทุกวัน จึงทำให้การอนุมัติวีซ่านั้นค่อนข้างยาก ทางสถานทูตเช็กนั้นมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้คนที่ต้องสงสัยต้องเข้าไปทำลายชื่อเสียงของประเทศเช็ก ฉะนั้นแล้วเพื่อจะทำให้คุณมีโอกาสผ่านวีซ่าเช็กมากขึ้นทางบริษัท Great  Visa จึงเป็นตัวแทนรับทำวีซ่าเช็กโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาไปยื่นเรื่องขอวีซ่าเอง

รับทำวีซ่าเซ็ก หัวข้อ

รับทำวีซ่าเซ็ก

         ทีมงานรับทำวีซ่าเช็กอย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพเพื่อให้การยื่นขอวีซ่าของคุณนั้นมีความต้องถูกมากที่สุด เช็กเป็นประเทศที่มีกฎหมายที่เข้มงวด ก่อนออกเดินทางต้องศึกษาวัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมืองของเช็กให้ดีในเบื้องต้นเพื่อจะได้ป้องกันไว้ได้ถูก

          เมื่อคุณไว้วางใจให้ทีมงานเรารับทำวีซ่าเช็กคุณจะไม่ผิดหวัง เอกสารสำคัญต่างๆ ทีมงานจะทำการตรวจเช็คความความถูกต้องให้ท่านและยังทำหน้าที่กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าที่ต้องใช้ความละเอียด คุณจะมีความสะดวกมากขึ้นเมื่อไม่ต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเอง สามารถไปเตรียมการส่วนอื่นๆได้ และในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับทางสถานทูตเป็นค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในราคาที่ไม่แพง

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 4,800.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 3,000.00 / คน
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น

เอกสารยื่น วีซ่าเช็ก

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
• หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
• จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

 

            รับทำวีซ่าเซ็ก ประเทศ

            การทำวีซ่าเช็กจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อคุณเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าเช็กกับบริษัทGreat  Visa วีซ่าของคุณจะมีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างแน่นอน เพียงเท่านี้การเดินทางของคุณจะไม่ประสบปัญหาใดๆ สาธารณรัฐเช็กยินดีต้อนรับคุณอย่างภาคภูมิ คุณจะบรรลุเป้าหมายในการเข้าประเทศเช็กอย่างแน่นอน

            สถานทูตเช็กนั้นมีเวลาปิด-เปิด และต้องมีการเข้าคิวรอ เวลาตรงนี้คุณหมดกังวลได้เลยเพราะทางเราจัดการให้เสร็จสรรพ สามารถไปเตรียมการอย่างอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางการทำวีซ่าทางทีมงานสามารถให้คำปรึกษาแนะนำได้อย่างดี

รับทำวีซ่าเซ็ก

 

            นอกจากนี้แล้วคุณสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐเช็กได้ หรือเกี่ยวกับการทำวีซ่า และเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์จริงจากทางสถานทูต ทางทีมงานเราจะแนะนำให้ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์ทำให้ได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้าเช็กได้ การเดินทางของคุณจะไม่มีปัญหาใดๆ จะเดินทางเข้าสาธรณรัฐเช็กครั้งไหนมาหา Great  Visa เพราะ Great  Visa เป็นตัวแทนรับทำวีซ่าเช็กอย่างถูกกฎหมายและมีคุณภาพ