ฮังการี

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าฮังการี

รับทำวีซ่า ฮังการี่

            ประเทศฮังการีเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ในหลายๆประเทศด้วยกันได้โดยการทำวีซ่าเพียงครั้งเดียว สำหรับการเดินทางออกนอกประเทศแต่ละประเทศนั้นก็ต้องมีการยื่นเรื่องขอวีซ่าอาจะมีบางประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็สามารถเข้าได้ ประเทศฮังการี่นั่นต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศหรือใครที่ได้ทำวีซ่าของประเทศในกลุ่มเชงเก้นแล้วก็สามารถเข้าได้แต่ต้องการตรวจอีกเพื่อความละเอียด

            กลุ่มประเทศเชงเก้นในแถบของยุโรปนั้นมีหลายประเทศด้วยกัน และหนึ่งในนั้นก็มีประเทศฮังการี่อยู่ด้วย ประเทศฮังการี่นั้นเป็นประเทศที่ทำเรื่องยื่นขอวีซ่ายากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าประเภทใดๆก็ตามจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดจากสถานทูตฮังการี่  Great Visaเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะช่วยให้คุณได้มีโอกาสผ่านวีซ่าฮังการี่มากยิ่งขึ้น เราคือบริษัทที่รับทำวีซ่าฮังการี่ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพเต็มเปี่ยมพร้อมบริการท่าน

รับทำวีซ่าฮังการี หัวข้อ

รับทำวีซ่าฮังการี

            Great Visa เป็นบริษัทที่รับบริการทำวีซ่าฮังการี่ด้วยบริการคุณภาพราคามาตรฐานจากทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ การขอวีซ่านั้นมีเอกสารสำคัญหลายอย่าง ถูกต้องและครบถ้วนทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางหากมีเล่มเก่าก็ให้ส่งเล่มเก่าด้วย และเล่มจริงนั้นก็ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน และเอกสารอื่นๆทางเราจะจัดการตรวจเช็คอย่างเรียบร้อย ทั้งยังช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นเมื่อใช้บริการรับทำวีซ่าฮังการี่กับเราคุณไม่ต้องเสียเวลามานั่งกรอกแบบฟอร์มต่างๆเองที่มีความซับซ้อน

            ในการทำวีซ่าฮังการี่นี้ก็มีค่าบริการที่ต้องจ่ายตามวีซ่าประเภทต่างๆในราคาที่ไม่แพงมากนัก ค่าบริการนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณมั่นใจว่าวีซ่าของคุณจะผ่านได้ประมาณ 99% หากคุณไม่เป็นบุคคลที่ทางรัฐบาลของฮังการี่ได้ห้ามเข้าประเทศ โอกาสที่จะผ่านวีซ่านั้นก็มีมาก

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,500.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับทางสถานทูตและอัตราแลกเปลี่ยน

เอกสารยื่น วีซ่าฮังการี

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
• หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
• จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

            รับทำวีซ่าฮังการี ประเทศโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติให้ผ่านวีซ่าฮังการี่จะมีมากกว่าการดำเนินการยื่นเรื่องด้วยตัวเอง เลือกใช้บริการกับเราแล้วคุณจะไม่ผิดหวัง และนอกจากนั้นทางทีมงานเรายังสามารถให้คำแนะนำต่างๆได้ตามที่คุณสงสัยสอบถามที่เป็นเรื่องของการเดินทางไปเข้า-ออกประเทศฮังการี่ การทำวีซ่าฮังการี่ วัฒนธรรมและอื่นๆอีกหลายๆด้านเพื่อให้คุณพร้อมเดินทางพบประสบการณ์แปลกใหม่ดั่งใจต้องการ

            นอกจากนั้นแล้วคุณสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศฮังการี่การเดินทางเข้าประเทศ หรือการเตรียมตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์จริงจากสถานฑูตฮังการี่ เพื่อช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น  เมื่อคิดจะทำวีซ่าฮังการี่มาที่นี่มาหาเราแล้วคุณจะได้รับการบริการอย่างเต็มที่และเป็นที่พอใจแน่นอน 

รับทำวีซ่าฮังการี

           บริการรับทำวีซ่าฮังการี่ของเรานั้นบริการด้วยใจเพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า แน่นอนว่าวีซ่ามีโอกาสผ่านสูงหากคุณไม่เป็นบุคคลต้องสงสัยหรือเป็นบุคคลที่ทางการฮังการี่ได้ห้ามไว้ วีซ่าก็จะไม่ถูกปฏิเสธ ทั้งนี้ก็ต้องดูเรื่องของการสัมภาษณ์ เอกสารสำคัญต่างๆประกอบด้วย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของการเดินทางเข้าประเทศฮังการี่สามารถปรึกษาทีมงานเราได้เลย เราพร้อมให้คำแนะนำแก่คุณ และดำเนินยื่นวีซ่าของคุณอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน