อิตาลี

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าอิตาลี

รับทำวีซ่า อิตาลี

                ประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่หลายๆคนอยากเดินทางเพื่อสัมผัสบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานต่างๆ มากมาย สำหรับการเดินทางเข้าประเทศอิตาลีนั้นต้องใช้วีซ่าโดยเป็นวีซ่าเชงเก้นที่สามารถเดินทางไปได้อีกในหลายๆประเทศในเครือของประเทศเชงเก้นด้วยกัน ฉะนั้นจึงมีการตรวจตรารายละเอียดต่างๆค่อนข้างเข้มงวดมากเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในโลก

               การทำวีซ่านั้นก็สามรถยื่นเรื่องเองได้ที่สถานทูตประเทศอิตาลีหรือจะให้สะดวกต้องใช้บริการรับทำวีซ่าอิตาลี จุดมุ่งหมายของคุณจะเป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เพื่อศึกษาต่อ ธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติ ฯลฯต่างก็ต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าและวีซ่านั้นก็มีขั้นตอนในการดำเนินการและเอกสารที่ต้องใช้มากมาย อาจจะมีความผิดพลาดได้ถ้าเตรียมเอกสารไม่ครบหรือทำไม่ถูกขั้นตอน ถ้าใช้บริการรับทำวีซ่ากับ Great Visa ความผิดพลาดจะน้อยที่สุดถึงไม่มี

รับทำวีซ่าอิตาลี หัวข้อ

รับทำวีซ่าอิตาลี

                การทำวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศอิตาลีนั้นจะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวให้ทางบริษัทรับทำวีซ่าอิตาลีเป็นตัวแทนของคุณเพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่าเพื่อโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติให้ผ่านวีซ่าอิตาลีมีมากกว่าการยื่นเรื่องเอง และในการขอวีซ่านั้นก็มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าทำวีซ่าอิตาลีประมาณ 1500 บาท และมีค่าประกันคุ้มครองการเดินทางประมาณ 1,500,000 บาท จากบริษัทประกันภัยที่เชื่อถือได้

                ทั้งนี้นอกการการรับทำวีซ่าอิตาลีแล้วทางเรายังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศอิตาลี การยื่นวีซ่า การเตรียมตัวก่อนเดินทาง และอื่นๆที่เกี่ยวกับอิตาลีเพื่อเป็นฐานความรู้เบื้องต้นให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 2,900.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต - ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน)

เอกสารยื่น วีซ่าสเปน

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
• หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
• จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

 

               รับทำวีซ่าอิตาลี ประเทศ

                ด้วยทีมงานรับทำวีซ่าอิตาลี เป็นมืออาชีพได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายระดับ จะทำให้คุณไม่ผิดหวังเรื่องวีซ่าอิตาลีสำหรับการเดินทางที่แสนวิเศษของลูกค้า ในราคามาตรฐาน ประหยัดเวลาไปได้มากสามารถเหลือเวลาเตรียมการอย่างอื่นเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่าได้อย่างสบายใจ แน่นอนเพียงคุณมีคุณสมบัติที่ถูกต้องคือไม่เป็นบุคคลต้องห้ามหรือต้องคดีใดๆโอกาสที่จะได้วีซ่ามีถีง 99% เลย แล้วการเดินทางไปอิตาลีจะเป็นไปตามเป้าหมาย

 

รับทำวีซ่าอิตาลี