อังกฤษ

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าอังกฤษ

รับทำวีซ่า อังกฤษ

                ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศในเครือของสหราชอาณาจักรUnited Kingdom หรือ UK ที่การเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมาก แต่ถ้าได้วีซ่าเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วก็จะสามารถเดินทางไปในประเทศต่างๆในเครือของสหราชอาณาจักรได้เลย อังกฤษเป็นประเทศที่หลายคนให้ความสนใจการทำวีซ่าเข้าประเทศนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรและการผ่านวีซ่านั้นก็ค่อนข้างยากกว่าหลายๆประเทศในโลก สำหรับท่านใดที่จะทำวีซ่าเข้าอังกฤษนั้นก็สามารถเดินทางไปทำเองได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรหรือ VFS และสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางนั้นใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าอังกฤษจะสะดวกกว่า

รับทำวีซ่าอังกฤษรับทำวีซ่าอังกฤษ-รับทำวีซ่าท่องเที่ยว

            เราเป็นอีกหนึ่งบริษัทรับทำวีซ่าอังกฤษที่ได้มาตรฐานและมีทีมงานที่มีคุณภาพชำนาญการเรื่องการทำวีซ่าอังกฤษมาเป็นเวลานาน เมื่อท่านเลือกใช้บริการกับเราโอกาสที่จะผ่านวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษนั้นมีสูงถึง 95% เพียงท่านไม่เป็นบุคคลต้องห้ามหรือต้องคดีใดๆอยู่ระหว่างการขอวีซ่าเดินทางเข้าอังกฤษ ทีมงานของเราทำหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันการผิดพลาดของการกรอกรายละเอียดที่สำคัญของเอกสารวีซ่า และทางเรายังมีการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะนำยื่นขอวีซ่าอังกฤษกับทางสถานทูต

            ท่านจะได้รับการบริการที่น่าประทับใจ นอกจากการยื่นขอวีซ่าแล้วเรายังสามารถตอบคำถามข้อสงสัยให้แก่ท่านในเรื่องเกี่ยวกับการขอวีซ่าของประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆ ข้อมูลการเดินทาง การเตรียมตัวเป็นต้น ที่สำคัญกว่านั้นท่านจะต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์วีซ่ากับทางสถานทูต หากยังไม่มั่นใจโดยเฉพาะท่านที่เดินทางเป็นครั้งแรกทีมงานสามารถช่วยให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสอบให้ได้ จะทำให้ท่านมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 4,400.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (เริ่มต้น) 7,000.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารยื่น วีซ่าอังกฤษ

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
• สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน
• หลักฐานการทำงาน
                - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
                - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
                - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
• การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก,หนังสือรับรองจากธนาคาร(ตัวจริงและสำเนา)
• กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
• กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
• หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
• กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทยเป็นต้น
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

 

                รับทำวีซ่าอังกฤษ-ประเทศไม่ว่าท่านจะเดินทางไปอังกฤษด้วยจุดประสงค์ใดที่ไม่ผิดกฎหมายทั้งของไทยและอังกฤษจะเป็นวีซ่าประเภทไหนทางบริษัทเราสามารถรับบริการเป็นตัวแทนให้ท่านได้ เมื่อคิดจะเดินทางไปอังกฤษหน้าที่ของการขอวีซ่าให้ท่านไว้วางใจทีมงานของเรา แล้วการเดินทางจะบรรลุเป้าหมายได้เข้าประเทศอังกฤษอย่างแน่นอน

 

                เมื่อทางทีมงานยื่นเรื่องขอวีซ่ากับทางสถานทูตแล้วระยะเวลารอวีซ่านั้นก็อยู่กับจำนวนคิวของผู้ที่ยื่นขอวีซ่าว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด นอกจากนั้นทางทีมงานรับทำวีซ่าอังกฤษยังสามารถเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการเดินทาง ขั้นตอนการทำวีซ่า ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมตัวสัมภาษณ์ การเดินทาง ท่านสามารถสอบถามจากทีมงานได้อย่างเต็มที่

รับทำวีซ่าอังกฤษ-สถานที่สำคัญ