สเปน

ID Line : visa.tour

รับทำวีซ่าสเปน

รับทำวีซ่า สเปน

            สเปนเป็นประเทศที่มีการพัฒนาและน่าสนใจในหลายๆด้านอีกประเทศหนึ่งในโลกทั้งยังเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ทำวีซ่าเพียงหนึ่งประเทศก็สามารถเดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเซ็งเกนด้วยกันได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าใหม่ให้ยาก การเดินทางเข้าประเทศสเปนนั้นค่อนข้างยากเพราะว่าทางสถานทูตสเปนมีการตรวจเอกสารและอื่นๆค่อนข้างละเอียดขึ้นชื่อด้านความเข้มงวดเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลก และอีกวิธีที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพียงใช้บริการกับ Great Visa บริษัทรับทำวีซ่าสเปนที่มือความเป็นมืออาชีพได้รับความไว้วางใจมานาน

รับทำวีซ่าสเปน หัวข้อ

รับทำวีซ่าสเปน

           ด้วยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพชำนาญด้านการรับทำวีซ่าสเปนมาเป็นเวลานาน เป็นตัวแทนของลูกค้าทำหน้าที่จัดการเอกสาร กรอกข้อมูลที่สำคัญต่างๆที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ เพียงคุณจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญของการทำวีซ่ามาให้ครบ ทีมงานจะตรวจสอบความถูกต้องเพื่อความแน่ใจก่อนนำส่งยื่นเรื่องกับทางสถานทูตสเปน นอกจากนี้ทีมงานรับทำวีซ่าสเปนยังสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการทำวีซ่า การเดินทางเข้า-ออกประเทศสเปนเพื่อเป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานในการเดินทาง รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริงจากทางสถานทูตสเปน ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจลดความกดดันที่อาจจะส่งผลต่อการอนุมัติวีซ่า

           แต่ทั้งนี้นั้นวีซ่าสเปนจะได้รับการอนุมัตินั้นมีโอกาสเกือบร้อยเปอร์เซ็น เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ต้องคดีร้ายแรงทำผิดกฎหมายถูกสั่งห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศสเปน บริการของเราได้รับความประทับใจจากลูกค้าหลายๆท่าน และในส่วนของค่าใช้จ่ายในการยื่นขอวีซ่าสเปนนั้นจะมีค่าวีซ่าปละค่ายื่นวีซ่า ในส่วนนี้ราคาไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับทางสถานทูตกำหนดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

 

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 4,800.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 4,000.00 / คน
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 60 ยูโร และค่าบริการศูนย์รับยื่น BLS ประมาณ 890 บาท ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต การกรอกฟอร์มวีซ่าสเปน จำเป็นต้องกรอก 2 ชุด

เอกสารยื่น วีซ่าสเปน

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
• สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
• หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
• จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่าสเปน-สัญลักษณ์

           การเดินทางไปประเทศของลูกค้าจะเป็นไปตามเป้าหมายแน่นอนเมื่อเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าสเปนกับเรา ไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวหรือเพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่ผิดกฎหมายของไทยและสเปน เตรียมจัดกระเป๋าจองตั๋วเดินทางได้เลย

รับทำวีซ่าสเปน-สถานที่สำคัญ

 

รับทำวีซ่าสเปนที่ดีบริการด้วยใจทั้งนี้การยื่นวีซ่านั้นมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าประกันอุบัติเหตุส่วนหนึ่งและค่าวีซ่าที่ต้องจ่ายให้กับทางสถานทูตประมาณหลักพัน ไม่ว่าคุณจะทำวีซ่าประเภทใดวางใจเรายื่นเรื่องให้คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน  ทางเรารับบริการรับทำวีซ่าสเปนเป็นเวลานานได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายท่าน จะเดินทางไปเที่ยว เยี่ยมญาติหรือเพื่อธุรกิจ ภารกิจของคุณจะเป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อจะเดินทางไปสเปนนึกถึงเรา