สวีเดน

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าสวีเดน

รับทำวีซ่า สวีเดน

                การเดินทางเข้าประเทศสวีเดนนั้นมีขั้นตอนไม่ยากเพียงแต่ต้องมีการยื่นขอวีซ่าสวีเดน หรือวีซ่าเชงเก้นที่ทำแล้วประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศเชงเก้นจะสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศสมาชิกเชงเก้นได้ภายในระยะเวลา 90 สถานทูตเชงเก้นมีวันเวลาหยุด ถ้าลูกค้าไม่ทราบแน่ชัดอาจจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ แต่ไม่ต้องกังวลไปยังมีอีกทางที่จะเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า คือใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าสวีเดน เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของท่านเพื่อให้การเดินทางของท่านราบรื่น

รับทำวีซ่าสวีเดน หัวข้อ

รับทำวีซ่าสวีเดน

                บริการรับทำวีซ่าสวีเดนของเราจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวัง ทีมงานของเราจัดการดำเนินการแทนลูกค้าเพื่อความสะดวกและถูกต้องตามขั้นตอน การกรอกเอกสารที่มีความซับซ้อน คุณจะประหยัดเวลาตรงส่วนนี้และจะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดในการดำเนินการขอวีซ่า เพียงท่านจัดการเตรียมเอกสารที่สำคัญต่างให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องทีอายุการใช้งานอย่างน้อย 90 วันหลังจากวันที่ยื่นวีซ่า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้นำมาใช้ประกอบกัน เอกสารรับรองการทำงานการศึกษา หลักฐานทางการเงิน เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

                จากนั้นทางทีมงานรับทำวีซ่าสวีเดนจะตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่งแก่ทางสถานทูตสวีเดน  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าและค่ายื่นวีซ่า ซึ่งราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นกับทางสถานทูตสวีเดนเป็นผู้กำหนด

 

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,000.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้ยื่นคำขออาจถูกขอให้จัดหาเอกสารเพิ่มเติมหรืออาจถูกเรียกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หากสถานทูตฯ เห็นว่ามีความจำเป็น และตามกฎระเบียบของกลุ่มประเทศในเครือข่ายเชงเก้นนั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจเรียกคืนได้

เอกสารยื่น วีซ่าสวีเดน

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
• Appendix D- Family Appendix
• หลักฐานการเงินตัวจริงพร้อมสำเนา
• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• ตารางการเดินทางท่องเที่ยว
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่าสวีเดน ประเทศ

วีซ่าถาวรสวีเดน (Resident Permit) 

               สำหรับท่านที่มีความสนใจ ต้องการทำวีซ่าถาวรสวีเดน นั้น ทางเรายินดีให้คำปรึกษาแก่ทุกท่าน เพื่อให้ท่านใช้เวลาโดยนั้นที่สุด เพราะวีซ่าถาวรสวีเดนนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการใช้เวลามากที่สุด และยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมาก บางท่านที่ยื่นเรื่องขอวีซ่าเองนั้น ใช้เวลาเป็นปี เพราะเกิดปัญหาและแก้ไขไม่ตรงจุด จึงทำให้ใช้เวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

 

 

รับทำวีซ่าสวีเดน

               โดยวีซ่าประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติสวีเดนเลยทีเดียว ซึ่งทาง Great Visa นั้นได้ดำเนินการกับสถานทูตสวีเดน จนผ่านแล้ว ทุกรายเป็นจำนวนหลายพันคน หากท่านพบปัญหาหรือไม่แน่ใจ ทางเรายินดีให้คำปรึกษา แก่ทุกท่าน