รับทำวีซ่า

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่า

บริการรับทำวีซ่า เพื่อเดินทางในต่างประเทศ โดยทางเราจะให้บริการคำปรึกษาวีซ่า กรอกแบบฟอร์ม จัดการเอกสาร ยื่นแบบฟอร์มคำร้อง ตลอดจนท่านได้รับอนุมัติวีซ่า โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ

รับทำวีซ่า

           ทางเราคือผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้าน VISAมากว่า 20 ปี จนได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก Great-Visa เป็นบริษัทที่มีบริการครบวงจรด้านรับทำวีซ่า โดยช่วยเหลือท่านทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นแรกจนกระทั่งวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาต่างๆ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการยื่น การกรอกใบคำร้องขอวีซ่าแบบถูกต้องของทุกสถานทูต การทำการนัดหมายการวีซ่า การซ้อมการสัมภาษณ์กรณีที่มีการสัมภาษณ์ อีกทั้งเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายการเข้าเมืองของประเทศต่างๆ ทำให้ได้สามารถได้รับการอนุมัติ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

วีซ่าท่องเที่ยว

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว              วีซ่าท่องเที่ยว คือ วีซ่าระยะสั้น มีวัตถุจุดประสงค์ เพื่อการเดินทางไปเที่ยวในประเทศต่างนั้นๆ ที่เราร้องขอวีซ่า ไม่สามารถทำงานได้ ถือว่าผิด หากแต่เรามีความประสงค์จะทำงาน หากเป็นกรณีที่ต้องงาน แนะนำให้ขอวีซ่าทำงานตามชนิดของวีซ่าที่ทางสถานทูตต่างๆจะมี สำหรับผู้ขอวีซ่าที่มี สปอนเซอร์ หรือ คนออกค่าใช้จ่ายให้เป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกรณี ญาติหรือแฟน ก็ตาม จะสะดวกในการขอวีซ่ามากกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วขอวีซ่า เพราะคุณจะไม่มีหลักฐาน เอกสารใดๆ ไปยื่นให้เกิดความน่าเชื่อถือ ต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เลย

วีซ่าทำงาน

รับทำวีซ่าทำงาน

              วีซ่าทำงาน ( Visa 1 year) ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะขออนุญาตเป็นรายปี การจะทำใบอนุญาตทำงานได้นั้นจึงสามารถทำวีซ่า 1 ปีได้ซึ่งขั้นตอนก่อนทำวีซ่า 1 ปีนั้นมีดังนี้

1. ทำวีซ่า Immigration Non-B ซึ่งหากชาวต่างชาติยังไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสามารถขอได้ที่สถานทูตไทยใน ต่างประเทศ หรือหากต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วโดยไม่ได้ทำวีซ่า Non-B เข้ามา ต้องการจะเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-B (ดูได้ที่หน้าเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา) ก็สามารถทำได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ หรือถ้าเป็นวีซ่าแต่งงาน ( Non-Immigrant Non-O ) ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เหมือนกัน วีซ่า Immigration Non-B สามารถอยู่ประเทศไทยได้ 3 เดือนแต่หากต้องการ 1 ปีก็สามารถขอได้ แต่เฉพาะขอที่สถานทูตไทยในต่างประเทศเท่านั้น แต่ วีซ่า Immigration Non-B 1 ปีนั้นข้อเสียคือต้องเดินทางออกจากประเทศไทยทุก 3 เดือน

2. หลังจากนั้นก็ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน ( Workpermit ) ซึ่งใบอนุญาตทำงานนั้นจะได้รับได้อนุญาตทำงานได้ 1 ปี(แต่วีซ่ายังอยู่ได้ 3 เดือน ) ซึ่งหากต่างชาติต้องการทำงาน 1 ปีต้องทำเรื่องยื่นขอเป็นวีซ่า 1 ปี เงื่อนไขการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานนั้น บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาทพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน

วีซ่าแต่งงาน

รับทำวีซ่าแต่งงาน

          วีซ่าแต่งงาน ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาประเทศไทย โดยแต่งงานกับภรรยาคนไทย สามารถยื่นเรื่อง ขอVisa Non Immigrant O ได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศโดยใช้ใบทะเบียนสมรส และต้องมีเงินฝากในบัญชี 400,000 บาท หรือมีเงินเดือนขั้นต่ำ 40,000 บาท ซึ่งเมื่อเดินทางเข้ามาแล้วต่างชาติสามารถอยู่ได้ 3 เดือน หากต้องการอยู่ 1 ปีต้องไปยื่นขอที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งในท้องถิ่นที่อยู่หรือหากเดินทางเข้ามาแล้วไม่ได้ ขอVisa Non Immigrant O เข้ามาก็สามารถไปเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราก่อนได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นก็ยื่นทำเรื่อง ขอVisa เป็น 1 ปี

วีซ่านักเรียน

รับทำวีซ่านักเรียน

             วีซ่าแต่งงาน หากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย และต้องการอยู่ศึกษาต่อในประเทศไทยก็สามารถทำเรื่อง เปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-Immigrant Visa (Non-ED) ได้ที่ด่านตรวจคนเมือง หรือ หากอยู่ที่ต่างประเทศก็ทำเรื่องได้ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะได้ระยะเวลา วีซ่า 3 เดือน หากต้องการขอวีซ่าอยู่ 1 ปี สามารถทำเรื่องได้โดยติดต่อไปที่หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ หนังสือรับรองการขอวีซ่า หลังจากนั้นก็ไปยื่นเรื่องขอวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอวีซ่า 1 ปีต่อไป

วีซ่าพำนักอยู่ประเทศไทย

กรณีที่ชาวต่างชาติ ต้องการเข้ามาประเทศไทยเพื่อเข้ามาพักผ่อนเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายนั้น จะต้องมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสามารถขอ วีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa “O-A” เข้ามาก่อนโดยต้องแสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งเงินฝากหรือเงินได้หรือเงินบำนาญรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาทหรือหนังสือรับรองรายได้ เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท นับถึงวันยื่นคำขอ คนต่างด้าวที่ต้องการจะขอ Non-Immigrant Visa “O-A” ประเภทพำนักอยู่ประเทศไทยนั้น (Long Stay) สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศ ของชาวต่างชาตินั้นๆ ในกรณีมีความประสงค์จะนำคู่สมรสเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรด้วย แต่คู่สมรสไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภท “O-A” (Long Stay) ได้ ให้แสดงหลักฐานทะเบียนสมรส ทั้งนี้ คู่สมรสจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” พำนักได้ 3 เดือน