ฝรั่งเศส

ID Line: visa.tour

 

รับทำวีซ่าฝรั่งเศษ

รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส

                ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศเป้าหมายในหลายๆท่านที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยว และสำหรับท่านที่เดินทางทำธุรกิจ เพื่อการศึกษาก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเดินทางเข้าประเทศฝรั่งเศสด้วยเหตุผลใดก็ต้องได้รับอนุมัติวีซ่าฝรั่งเศสจากทางสถานทูตก่อน จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและเสียเวลาในบางท่านในการยื่นเรื่องขอวีซ่าฝรั่งเศส มีอีกทางให้ท่านได้เลือกไม่ต้องดำเนินการยื่นวีซ่าเอง โดยใช้บริการ Great Visa ที่เป็นที่รู้จักและมีคุณภาพ

               การทำวีซ่านั้นในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป ความยากง่ายก็ต่างกัน สำหรับประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ทำวีซ่าไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป ทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีวงเงินพร้อมมีความเคลื่อนไหวบัญชีอย่างมีความต่อเนื่อง และไม่เป็นผู้ที่ต้องคดีใดๆอยู่ การทำวีซ่าของท่านก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ท่านสามารถเดินทางไปทำวีซ่าเองได้ที่สถานทูตฝรั่งเศส แต่จะสะดวกกว่าและง่ายมากยิ่งขึ้นในการทำวีซ่าเมื่อเลือกใช้บริการบริษัทที่รับทำวีซ่าฝรั่งเศส ท่านสามารถเอาเวลาไปเตรียมตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

รับทำวีซ่าฝรั่งเศษ-เมนู

รับทำวีซ่าฝรั่งเศษ

               บริษัท Great Visa เป็นหนึ่งในบริษัทที่รับบริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศสที่มีคุณภาพ มอบความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ เรามีทีมงานรับทำวีซ่าที่มือความเป็นมืออาชีพ และประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการยื่นวีซ่าในกลุ่ม 46 ประเทศที่ได้รับการอนุญาตให้สามารถเดินทางเชื่อมถึงกันได้ ถือเป็นเรื่องที่ดีและประหยัดเวลาในการยื่นวีซ่าหลายๆครั้ง

               เมื่อท่านเลือกใช้บริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศสกับเราท่านเพียงเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วนส่งให้กับทางบริษัท ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและกรอกเอกสารของทางสถานทูต ทั้งขั้นดำเนินการยื่นเรื่องขอวีซ่าจะเป็นหน้าที่ของทางทีมงานเป็นตัวแทนท่าน และในการทำวีซ่าฝรั่งเศสนั้นจะมีค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่าที่จ่ายให้กับทางสถานทูตและบริษัทในราคาประมาณหลักพัน ค่าธรรมเนียมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านยังสามารถปรึกษาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับวีซ่าหรือการเดินทางกับทางทีมงานของเราได้  รวมทั้งการเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์

 

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 4,800.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 3,000.00 / คน
หมายเหตุ : ไม่รวม Booking ตั๋วเครื่องบินและโรงเเรม ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร บริการศูนย์ยื่น TLS ประมาณ 1,100 บาท กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องนำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงด้วย กรณีเป็นเจ้าของบริษัทจะต้องนำหลักฐาน การจดทะเบียนการค้าตัวจริง+สำเนา ( แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ) พร้อมบัญชีกระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน และ บัญชีเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารยื่น วีซ่าฝรั่งเศส

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) โดยเล่มจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
• จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
• สมุดบัญชี เงินฝากเล่มจริงพร้อมสำเนาทุกหน้า Statement (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ)
• กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

รับทำวีซ่าฝรั่งเศษ-ขนาดประเทศ

               สำหรับการเดินทางแล้ววีซ่านั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควร แต่พอได้เข้าไปเยือนแล้วก็จะถือว่าคุ้มค่าที่ทีวีซ่ามาเยือนนั่นเอง ถ้าจะเดินทางเมื่อไรจะทำวีซ่าที่ไหนให้คิดถึงเรา

               บริการรับทำวีซ่าฝรั่งเศสจากเราจะทำให้การเดินทางของคุณเป็นไปตามกำหนดการ เพียงมีข้อแม้ว่าต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามทุกกรณีวีซ่ามีโอกาสได้รับการอนุมัติให้ผ่านเข้าฝรั่งเศษได้ถึง 99% ไม่ว่าจะเดินทางกี่ครั้ง เรื่องวีซ่าขอให้เป็นหน้าที่ของเรา

               ทางเรารับทำวีซ่าฝรั่งเศสด้วยความมุ่งมั่น ท่านจะได้รับความประทับใจการบริการและได้วีซ่าฝรั่งเศสมาอยู่ในมือด้วยความเรียบร้อย พร้อมออกเดินทางได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ใด เมื่อต้องทำวีซ่าฝรั่งเศสเลือกบริษัทเราแล้วท่านจะได้รับการบริการที่สุดประทับใจ

รับทำวีซ่าฝรั่งเศษ-สถานที่สำคัญ