นิวซีแลนด์

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์

          ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องอื่นๆอีกมากมาย หากคุณกำลังจะเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์   ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมการเรื่องวีซ่าเข้าประเทศให้เรียบร้อย โดยการดำเนินการยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตนิวซีแลนด์ หรือไม่ต้องเดินทางไปยื่นเองก็เพียงแค่คุณมาใช้บริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์กับทีมงานมืออาชีพกับบริษัทเรา จะทำให้คุณมีเวลาว่างจัดเตรียมการอย่างอื่นมากขึ้น สะดวกสบายไม่ต้องยุ่งยากทั้งเรื่องการเดินทางและเอกสาร

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ หัวข้อ

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์

           เมื่อคุณเลือกใช้บริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์กับเรา คุณจะไม่ผิดหวังสำหรับการเดินทางครั้งนี้  การจัดเรียงเอกสารกรอกเอกสารที่ซับซ้อนมีขั้นตอนนั้น คุณไม่ต้องเหนื่อยกับขั้นตอนนี้เพียงเตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อมกับเอกสารรับรองต่างๆมาให้เรา ทางเราจะจัดการยื่นเรื่องขอวีซ่าให้คุณเพียงระยะเวลาไม่นานก็จะได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต

           นอกจากนั้นทางทีมงานยังสามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ให้แก่คุณได้ ทั้งยังช่วยเตรียมตัวก่อนสอบสัมภาษณ์  เพื่อให้คุณมีความพร้อมมากขึ้น  ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเพื่อการท่องเที่ยวหาสถานที่ตื่นตาใหม่ๆ เพื่อธุรกิจ หรือการศึกษา การเดินทางเข้านิวซีแลนด์จะง่ายนิดเดียว เพียงแค่คุณใช้บริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์กับเรา และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามของนิวซีแลนด์    หรือต้องคดีใดๆ

 

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 4,800.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 3,000.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

เอกสารยื่น วีซ่านิวซีแลนด์

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
• หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
• จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

         รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ประเทศ

         หมดกังวลเรื่องยุ่งยากในการขอวีซ่าได้เลย บริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์บริการท่านด้วยความเต็มใจและบริการเต็มที่เพื่อให้ทานมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น  ลดการผิดพลาดในการดำเนินการต่างๆในการยื่นขอวีซ่าเพราะทางเราได้ตรวจเช็คอย่างดีก่อนการยื่นเรื่องกับทางสถานทูตนิวซีแลนด์

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์-สถานที่สำคัญ

 

         เพียงขั้นตอนง่ายๆเท่านี้วีซ่าของคุณจะได้รับการอนุมัติถึง 99% เลยทีเดียว คุณอุ่นใจได้เลยเมื่อใช้บริการรับทำวีซ่านิวซีแลนด์กับทีมงานเรา   ความผิดพลาดในการดำเนินการมีน้อยที่สุดถึงไม่มีเลย  เมื่อคิดจะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์คิดถึง Great Visa