นอร์เวย์

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่านอร์เวย์

รับทำวีซ่า นอร์เวย์

                   ไม่จะฤดูกาลไหน การเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดแต่การเดินทางนั้นก็มีขั้นตอนที่ต่างกันไป บางอย่างก็สะดวกง่ายปลอดภัย แต่บางที่ก็ต้องมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดในการตรวจคัดคนในการเข้าพื้นที่นั้น ประเทศนอร์เวย์ ก็เป็นหนึ่งอีกหลายๆประเทศที่ต้องมีการตรวจตราอย่างละเอียด มีการขอวีซ่านอร์เวย์ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ หรือมากกว่านั้น  แต่ไม่ต้องกังวลไปคุณสามารถทำวีซ่าได้ง่ายๆเพียงเลือกใช้บริการรับทำวีซ่านอร์เวย์ที่เป็นตัวแทนรับทำวีซ่าที่มีคุณภาพ

รับทำวีซ่านอร์เวย์ หัวข้อ

วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์ (วีซ่าเชงเก้น)

รับทำวีซ่านอร์เวย์

         Great Visa เป็นหนึ่งในตัวแทนที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ให้บริการรับทำวีซ่านอร์เวย์  มีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ จะช่วยให้คุณมีเวลาในการเตรียมการเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญไม่ควรลืมเอกสารที่จะใช้ประกอบการทำวีซ่า ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการทำงาน หลักฐานรับรองเงินเดิน รูปถ่าย ต่างๆ และหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ถ้ามีเล่มเดิมให้นำมาให้พร้อม และการทำวีซ่านั้นมีค่าใช้จ่ายในการรับทำวีซ่านอร์เวย์แต่ละครั้ง เป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายแก่ทางสถานทูตและค่ายื่นวีซ่า ระยะเวลาในการดำเนินการยื่นขอวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับการยื่นขอวีซ่านอร์เวย์แต่ละประเภท

          ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่ยื่น และไม่รวมวันหยุดของทางสถานทูตนอร์เวย์ แต่เมื่อลูกค้าเลือกใช้บริการรับทำวีซ่านอร์เวย์กับทางเราจะได้วีซ่าเร็วขึ้นและมีโอกาสได้รับการอนุมัติวีซ่ามากกว่าการดำเนินการยื่นขอวีซ่าเองกับทางสถานทูต

 

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 3,300.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองเท่านั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานทูต

เอกสารยื่น วีซ่านอร์เวย์

• หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน โดยพื้นหลังต้องเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น
• สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร
• หลักฐานการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง) / (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
• จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
• หลักฐานการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
• หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
• ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
• ใบจองตั๋วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไป-กลับ
• สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
• แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

 

        รับทำวีซ่านอร์เวย์ ประเทศ

        อย่าให้การเดินทางของคุณต้องสะดุดกับปัญหาวีซ่าในการเดินทางเข้านอร์เวย์ การบริการรับทำวีซ่านอร์เวย์จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง คิดถึง Great Visaเมื่อจะเดินทางเข้านอร์เวย์  นอร์เวย์พร้อมรอต้อนรับลูกค้าไปเก็บแสงอาทิตย์เข้ากระเป๋ากันอย่างเต็มที่

         

 

รับทำวีซ่านอร์เวย์

        มั่นใจได้เลยว่าวีซ่านอร์เวย์ของคุณจะได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูตยกเว้นคุณเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือต้องคดีใดๆ นอร์เวย์ยินดีต้อนรับคุณไปเยือนอย่างอบอุ่น เมื่อคิดจะเดินทางไปนอร์เวย์หรือที่ไหนๆเรื่องวีซ่าขอให้เป็นหน้าที่ของทีมงานเรา คุณจะไม่ผิดหวังในการบริการทุกครั้ง