ญี่ปุ่น

ID Line: visa.tour

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น

รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น

        วีซ่าท่องเที่ยว สถานทูตญี่ปุ่นได้ทำการยกเว้นการขอวีซ่าสำหรับคนไทย สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวได้ 15 วัน กรณีพำนักในญี่ปุ่นมากกว่า 15 วัน จะต้องทำการขอวีซ่า หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ ทางเรามีบริการรับทำวีซ่าญี่ปุ่น สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว, เยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ ที่อยู่ที่ญี่ปุ่น และติดต่อธุรกิจ (รวมทั้งเดินทางไป ประชุม, ดูงาน, สัมนา) สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น

รับทำวีซ่าญี่ปุ่น

วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น

         การขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่นใช้เวลาทำการประมาณ 1-2 อาทิตย์ หรืออาจมีการใช้เวลาพิจารณาการขอวีซ่าญี่ปุ่นมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขอวีซ่าเช่นผู้ขอวีซ่าครั้งแรก วัตถุประสงค์ในการเดินทาง เป็นต้น (เร็วที่สุด ภายใน 5 วันทำการ)

         ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่นประมาณ 1,120 บาท วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่นมีอายุมากที่สุด 3 เดือนหลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้วซึ่งระยะเวลาของวีซ่าญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับทางสถานทูตว่าจะอนุมัติให้กี่วัน ในกรณีที่วีซ่าผ่านทางสถานทูตจะติดวีซ่าญี่ปุ่นให้ในหนังสือเดินทาง

         ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 1,120.00 / คน
         ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500.00 / คน
หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป และหากผู้ขอวีซ่าเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ผู้ขอวีซ่านักเรียน ผู้ขอวีซ่าติดตามนักเรียน และผู้ขอวีซ่าถาวร จะต้องนัดล่วงหน้า

เอกสารยื่น ญี่ปุ่น (Japan Visa)

หนังสือเดินทาง  (Passport)

มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน เรื่มนับจากวันที่ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้เตรียมไปด้วย

แบบสอบถาม

ต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อขอวีซ่าญี่ปุ่นด้วย ถ้าไม่กรอกแบบสอบถามหรือมีข้อความที่เป็นเท็จในการกรอกแบบสอบถาม จะถูกปฎิเสธคำรองขอวีซ่าญี่ปุ่นทันที (มีแบบสอบถามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปถ่ายสี

รูปถ่ายขนาน 2x2 นิ้ว รูปสีหรือขาวดำก็ได้ พื้นหลังสีอ่อน ห้มมีลวดลาย ห้ามตกแต่งภาพ รูปต้องชัดเจน และต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (เตรียมรูปไปเผื่อไว้ด้วยก็ดี)

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร

หนังสือรับรอง

แล้วแต่ลักษณะของผู้ที่จะไป เช่น

     นักเรียน:

อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นนักเรียนจริงจากทางสถานศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือเอกสารรับรองการจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนบริษัท ของผู้อุปการะ

   พนักงานบริษัท

ก็ต้องมีหนังสือรับรองว่าคุณทำงานจริงจากบริษัทผู้ว่าจ้าง โดยต้องระบุตำแหน่ง วันที่ท่านเริ่มงาน เงินเดือน และระยะเวลาในการขอพักร้อนของท่าน

 แม่บ้าน(ไม่ได้ทำงาน)

ก็ต้องมีหนังรับรองการจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนบริษัท ของผู้อุปการะมี ในกรณีที่ไม่มีผู้อุปาการะและไม่สามารถแสดงเอกสารหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า การจดทะเบียนบริษัท ท่านต้องทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ของท่านอย่างละเอียด เป็นต้น ใช้ตัวจริง 1 ใบ

  หนังสือเปลี่ยน              ชื่อ-สกุล

(ถ้ามี สำหรับผู้ที่เดินทางครั้งแรกหรือ ผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อ-สกุล หลังจากที่ไปประเทศญี่ปุ่นมา) ใช้ทั้งตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

สมุดบัญชีเงินฝาก

ใช้ตัวจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด สำหรับผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดตลอดการเดินทาง (ยกเว้นผู้ที่เป็นข้าราชการ, พนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหล้กทรัพย์, พนักรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และสามารถตรวจสอบได้)

รับทำวีซ่าญี่ปุ่นรับทำวีซ่าญี่ปุ่น แผนที่